Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w Kórnickim Ośrodku Kultury w trakcie epidemii COVID-19

Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

w Kórnickim Ośrodku Kultury w trakcie epidemii COVID-19Wstp:

Regulamin został opracowany na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników KOK oraz uczestników zajęć, na podstawie rekomendacji MKiDN w zakresie bezpiecznych warunków przywracania funkcjonowania tych instytucji.

 

Cel wdrażania rekomendacji:

 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych. 

 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością domów, centrów i ośrodków kultury. 

 3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników domów, centrów i ośrodków kultury oraz uczestników.

 

 

Regulamin prowadzenia działalności Kórnickiego Ośrodka Kultury w trakcie epidemii COVID-19:

 

1. Koordynatorami działalności KOK w czasie epidemii są:

Dyrektor - Sławomir Animucki

Główna księgowa – Anna Andrzejewska

Starszy instruktor plastyki - Piotr Mastalerz

 

2. Utrzymuje się w możliwie jak najszerszym stopniu prowadzenie działalności statutowej w sieci.  

 

3. Prowadzi się formy działalności KOK, nie wymagające bezpośrednich kontaktów z publicznością poprzez zajęcia, konkursy, wystawy on-line.

 

4. Umożliwia się prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej KOK na otwartych przestrzeniach: 

o wymiarach minimum 62x30 m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ 2 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m, 

-o wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m. 

 

5. Umożliwia się prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w budynku KOK gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2. Zgodnie z wytycznymi MKiDN w KOK mogą być prowadzone zajęcia:

Sala kominkowa – 4 os. +1 prowadzący

Sala widowiskowa – 7 os. + 1 prowadzący lub 6 os. i 2 prowadzących

Sala plastyczna – 2 os. + 1 prowadzący

Sala instruktorów – 1 os. + prowadzący

6. Umożliwia się prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik)  z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują. 

7. W przypadku zajęć na instrumentach dętych, dystans pomiędzy osobami musi wynosić minimum 3 m, a grający nie powinni kierować instrumentów w stronę innych osób.

8. Podczas zajęć ruchowych (tanecznych) dopuszcza się nienoszenie maseczek z jednoczesnym zachowaniem dystansu uczestników i prowadzących

9. W celu zapewnienia bezpiecznej organizacji zajęć ustala się organizację zajęć według schematu:

- 1. grupa zajęciowa wchodzi do budynku z zachowaniem dystansu, dezynfekuje ręce i niezwłoczne udaje się do sali zajęć. Po zajęciach niezwłocznie pojedynczo opuszcza budynek KOK.

- Przerwa techniczna na wietrzenie pomieszczeń i odkażanie sprzętów po każdych zajęciach. 

- 2. grupa zajęciowa jak wyżej

 

10. Zaniechanie, do czasu wznowienia projekcji filmów, wystawiania przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych w zamkniętych pomieszczeniach. W przypadku złagodzenia obostrzeń stosowanie w tym zakresie wytycznych właściwych dla tej działalności.

 Regulamin zapewnienia przez KOK bezpieczeństwa pracownikom i uczestnikom zajęć :

 1. KOK informuje pracowników, a także uczestników zajęć o zakazie przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego.  

 

 1. Dzieli realizowane przez instytucję zadania tak, aby ich część - niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

 

 1. Organizuje stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

 

 1. Organizuje tryb pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

 

 1. KOK zapewnia pracownikom środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, preparaty do dezynfekcji rąk ), a uczestnikom (rękawice jednorazowe i preparaty do dezynfekcji rąk ).

 

 1. KOK zapewnienia, w miarę możliwości, wietrzenie pomieszczeń.

 

 1. KOK ogranicza do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

 

 1. KOK ogranicza korzystanie przez pracowników i współpracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

- wprowadzenie różnych godzin przerw,

- zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

 

 1. KOK otacza szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażuje w bezpośredni kontakt z odbiorcą osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych.

 

10. Przydatne instrukcje:

- mycia rąk 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

- dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

- prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie KOK:

 1. KOK umieszcza w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni itd.) informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w KOK.

 

 1. KOK zapewnia odbiorcom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).

 

 1. Upublicznia się na stronach internetowych i kanałach społecznościowych KOK informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń KOK.

 

 1. Wywiesza się w pomieszczeniach instrukcje sanitarnohigieniczne, dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.

 

 1. KOK zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy.

 

 1. Ogranicza się liczebność odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów , w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego:

Sala kominkowa – 5 os. + prowadzący

Sala widowiskowa – 7 os. + prowadzący

Sala plastyczna – 2 os. + prowadzący

Sala instruktorów – 1 os. + prowadzący

 

 1. Zawiesza się korzystanie z pomieszczenia kuchennego do odwołania.

 

 1. Pracownicy i współpracownicy KOK dopilnowują, aby uczestnicy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

   

 2. W KOK mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć, pracownicy (współpracownicy) KOK.

 

 1. Ogranicza się godziny otwarcia KOK.

 

 1. Ogranicza się możliwość korzystania z szatni.

 

 1. Ogranicza się liczbę osób przebywających w toaletach do jednej.

 

 1. Wyznacza się salę instruktorów jako pomieszczenie izolacji osoby z objawami chorobowymi wyposażoną w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.

 

10. Umieszcza się na tablicy ogłoszeń numery telefonów do koordynatorów stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

Regulamin postępowania w KOK dla pracowników i współpracowników:

1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem i zdezynfekować dostępnym środkiem.

2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, regularnie dezynfekować ręce podczas zajęć z uczestnikami warsztatów. W przypadku przebywania samodzielnego lub do trzech osób – pracowników KOK istnieje możliwość nie stosowania maseczek. Należy jednak zachować zasady bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja w przypadku kontaktu z tym samym przedmiotem).

3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.

8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

9. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

10. Prowadzić listę obecności uczestników zajęć w KOK.

11. Przed podjęciem pracy pracownik i współpracownik jest zobowiązany wypełnić oświadczenie pracownika/współpracownika KOK – Załącznik nr 2.

 

 

Regulamin dla uczestników zajęć w KOK:

 

1. W zajęciach KOK mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych (w tym kaszel i katar) po wypełnieniu i podpisaniu stosownego oświadczenia (zał. 1)

2. Uczestnicy w wieku wczesnoszkolnym mogą być przyprowadzane i odbierane jedynie przez osoby zdrowe przed wejściem do budynku KOK.

3. Uczestnicy powinni mieć przy sobie maseczkę. Do placówki należy wchodzić w maskach (dotyczy tylko osób dorosłych).

4. Bezpośrednio po wejściu do placówki należy zdezynfekować ręce dostępnym płynem (dotyczy tylko dorosłych!), dziecko myje ręce wodą z mydłem w łazience.

5. Uczestnicy zajęć stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem , nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.

6. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracają uwagę innym w tym zakresie.

7. Uczestnik nie może wnosić do placówki niepotrzebnych przedmiotów.

 

Procedury na wypadek wystpienia objawów infekcji

1. W razie wystąpienia objawów infekcji koordynatorami działalności KOK w czasie pandemii są:

Dyrektor - Sławomir Animucki

Główna księgowa – Anna Andrzejewska

Starszy instruktor plastyki - Piotr Mastalerz

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. Uczestnik, u którego w trakcie pobytu w KOK stwierdzono objawy infekcji, takie jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowany w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium. (Sala instruktorów).

4. Gdy u uczestnika stwierdzi się objawy infekcji, rodzic lub uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z lekarzem i ustalenia z pewnością przyczyny jej wystąpienia. Uczestnik może wrócić na zajęcia w KOK pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.

5. Prowadzący zawiadamia dyrektora/koordynatora o zaistniałej sytuacji. Jeśli uczestnik jest niepełnoletni rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez prowadzącego. Dyrektor/koordynator zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji w KOK.

6. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza stanowisko pracy. Zostaje niezwłocznie odizolowany w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej.

7. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi/koordynatorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi. Dyrektor/koordynator zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji w KOK.Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

 2. Wszelkich zmian w regulaminach i procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów

 3. O zmianach w regulaminach i procedurach dyrektor informuje pracowników i uczestników zajęć.

 4. Regulaminy i procedury obowiązują do odwołania.Załączniki:

 1. Oświadczenie uczestnika (rodzica/opiekuna) zajęć w KOK

 2. Oświadczenie pracownika/współpracownika KOK

 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dyrektor Kórnickiego Ośrodka Kultury

Sławomir Animucki, 08.06.2020.