Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

KONIEC I TURNUSU WAKACYJNYCH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH

 • Sławek
 • Kategoria: Inne
 • Odsłony: 528

Pierwszy turnus Wakacyjnych Warsztatów Artystycznych KOK dobiegł końca.

Wirus sztuki zaatakował czternaścioro młodych twórców, którzy pod okiem artystów różnych dziedzin starali się walczyć z jego niezwykłymi objawami.

Zbijając twórczą gorączkę rozwijali swoje umiejętności tworząc niepowtarzalną biżuterię.

Jako miłośnicy przyrody, pochylili się nad jej najmniejszymi reprezentantami, tworząc elementy owadziego domku.

Malarską wrażliwość ćwiczyli nadając świeżych kolorów ławkom, stolikom i labiryntowi w przestrzeni plenerowej KOK.

Nie zabrakło też zabaw, psikusów, ciekawych filmów.

Zapraszamy na kolejne turnusy.

Uwaga na III turnus od 13.07. do 17.07. br są wolne jeszcze 4 miejsca.

W programie :

Wirus sztuki dla urody, czyli - projektowanie i wykonanie biżuterii ceramicznej oraz szklanej

Wirus sztuki dla przyrody, czyli - wspólne tworzenie plenerowego domku dla owadów

Wirus sztuki dla zabawy, czyli - gry, psikusy, kino młodego widza

Wirus sztuki dla Sztuki, czyli - tworzenie instalacji plenerowej inspirowanej twórczością Tadeusza Kantora

Koszt tygodniowych warsztatów 80 zł.

Przyjmowani są uczestnicy w wieku od 8 lat. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem przyjęcia na warsztaty jest wypełnienie i przesłanie dokumentów dostępnych na stronie internetowej KOK. Po potwierdzeniu przyjęcia uczestnika na warsztaty należy uiścić opłatę na kontro KOK : Nr 86907600082001001382660003 W tytule przelewu należy wpisać „Warsztaty 2020” oraz imię i nazwisko uczestnika. Więcej informacji na stronie internetowej KOK - www.kornickiosrodekkultury.pl oraz pod nr tel. 61 8170 891, 503 016249.

 

Regulamin imprez

 • Piotr
 • Kategoria: Inne
 • Odsłony: 1786

Zarządzenie Nr 

Dyrektora Kórnickiego Ośrodka Kultury  

z dnia 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu imprez organizowanych przez Kórnicki Ośrodek Kultury 

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2018, poz. 1983 ze zm.) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.U.UE.L.2016.119.1 ), zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Wprowadzam Regulamin imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Kórnicki Ośrodek Kultury  w brzemieniu stanowiącym załącznik  do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kórnicki Ośrodek Kultury (KOK) zwany dalej Organizatorem, uprzejmie informuje, że podczas wydarzeń, spotkań, warsztatów (kulturalnych, artystycznych, sportowych, rozrywkowych), itd. organizowanych lub współorganizowanych przez KOK mogą być wykonywane, a następnie upubliczniane zdjęcia, fotorelacje i filmy, (wizerunek, dźwięk)  co wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w tych wydarzeniach. 

 

Osoby biorące udział w wydarzeniu,( spotkaniu, warsztatach ) wyrażają zgodę na wykonywanie i upublicznianie ich wizerunków, głosu na zdjęciach, fotorelacjach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez KOK. 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych. 


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kórnicki Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora Sławomira Animuckiego, z siedzibą w Kórniku (62-035)  przy ul. Prowent 6, , z administratorem  można się skontaktować poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 

2Administrator –   wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email inspektorkornik@op.pl lub listownie  na adres siedziby Administratora. 

3.Administrtator informuje, że  Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, głosu utrwalonego w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego będą  przetwarzane:

a. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody poprzez uczestnictwo,  

b.  w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO,

c) każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, następujące uprawnienia: prawo dostępu , sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, a udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Kórnicki Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora   mający siedzibę w Kórniku (62-035) przy ul. Prowent 6.  Z administratorem  można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl bądź w formie tradycyjnej na adres wskazany powyżej. 
 2. Administrator –   wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź w formie tradycyjnej na adres siedziby administratora.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą:
 • w celu możliwości wykonywania przez Kórnicki Ośrodek Kultury ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • a także w  związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe (w tym dane osób nad którymi Pani/Pani sprawuje prawną opiekę) mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: tj. służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny. 
 3. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres wynikający z Ustawy o archiwach państwowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie w przypadku przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków publicznych.
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim  Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Obowiązek informacyjny

 • Tomek
 • Kategoria: Inne
 • Odsłony: 3290

Obowiązek Informacyjny

według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Kórnicki Ośrodek Kultury,
  ul. Prowent 6, 62 -035 Kórnik, reprezentowany przez Dyrektora Kórnickiego Ośrodka Kultury;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Kórnickim Ośrodku Kultury jest Pani Agnieszka Lewicka – Bachman, e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji:

 1. czynności statutowych określonych w uchwale nr XXXV/444/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 czerwca 2017 r.

 2. działalności kulturalnej określonej w ustawie z dnia 25 października 1991 r.
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862);

 3. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku
  z realizowaniem zadań przez Kórnicki Ośrodek Kultury na podstawie art. 6 ust.
  1 lit. c Rozporządzenia;

 4. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku
  z realizowaniem zadań przez Kórnicki Ośrodek Kultury na podstawie art. 6 ust.
  1 lit. e Rozporządzenia;

4. Administrator może przekazać Państwa dane osobowe upoważnionym podmiotom:

a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania poszczególnych zadań Kórnickiego Ośrodka Kultury;

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia działalności przez Kórnicki Ośrodek Kultury. Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeśli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b) dobrowolne, jeśli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji działalności statutowej lub niezawarcie umowy.

 

Rozkład zajęć w KOK 2020/2021

 • Tomek
 • Kategoria: Inne
 • Odsłony: 20928

Poniedziałek

Godz.9:00÷13:00:

Chór "Senioritki" i "Magnolie"

Prowadząca - Ewa Wodzyńska

tel. 607 661 613

 

Godz. 16:00 ÷ 16:45:   Latino/Hip Hop Grupa dziecięca  

Prowadzący - Damian Wasiuta

tel. 696 835 205 

Godz. 17:00 ÷ 18:00:

Hip Hop Grupa młodzieżowa 

Prowadzący -Damian Wasiuta 

tel. 696 835 205

 

 

 

Godz. 18:15 ÷ 19:15:  

Salsa&Latino Solo dla Pań i Panów

Prowadzący -Damian Wasiuta

tel. 696 835 205 

Godz. 19:30 ÷ 20:30:

Taniec towarzyski i użytkowy 

Prowadzący -Damian Wasiuta 

tel. 696 835 205

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek

Godz. 14:00 ÷ 17:00:

Kórnicka Orkiestra Dęta - zajęcia indywidualne gry na instrumentach;

Prowadzący -Marek Galubiński

Godz. 16:00 ÷ 19:30:

Kórnicka Orkiestra Dęta  

Prowadzący - Jacek Kortylewicz,Bartosz Krawczak

Godz. 17:15 ÷ 18:30: Warsztaty fotograficzne-dla dzieci; Elizeusz Cieślik; tel.601 585 180

Godz. 18:45 ÷ 19:30: Warsztaty fotograficzne-dla dorosłych; Elizeusz Cieślik; tel.601 585 180

Godz. 19:45: Chór Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego
Castellum Cantas 

Prowadzący -Dariusz Tabisz

Środa

Godz. 15:00 ÷ 19:00: Nauka gry na gitarze

Paweł Głowacki  tel. 665 331 165

Godz. 16:30 ÷ 17:30 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie  - (PAN "Szkółki Kórnickie" sala ul. Średzka 20, Kórnik ) - Grupa 1

Prowadzący - Nicol Krzyżanek,Krystyna Polachowska;

tel.722 005 353

Godz. 17:45 ÷ 19:15 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie -(PAN "Szkółki Kórnickie" sala ul. Średzka 20, Kórnik ) - Grupa 2

Prowadzący -Nicol Krzyżanek, Krystyna Polachowska;

tel.722 005 353

 

Godz. 17:00 ÷ 19:00:

 Warsztaty ceramiczne dla młodzieży i dorosłych; Piotr Mastalerz; tel.503 016 249 

 

Godz. 17:15 ÷ 18:00: Zajęcia plastyczne Grupa 6-11 lat;

Sylwia Grabarczyk; tel. 889 829 732

Godz. 18:15 ÷ 19:30: Zajęcia plastyczne Grupa 12-16 lat;

Sylwia Grabarczyk; tel. 889 829 732

 

Czwartek

Godz. 16:30÷ 17:30 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie  - Grupa 3

Prowadzący -Nicol Krzyżanek,Krystyna Polachowska;

tel.722 005 353

Godz. 17:45÷ 19:15 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie - Grupa 3

Prowadzący -Nicol Krzyżanek,Krystyna Polachowska;

tel.722 005 353

 

 

Godz. 19:45: Chór Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego
Castellum Cantas 

Prowadzący -Dariusz Tabisz

 
   

Piątek

 

Godz. 17:15 ÷ 18:00: Balet z elementami tańca nowoczesnego

Grupa I

Agnieszka Skarbecka
504 464 515

Godz. 18:15 ÷ 19:00: Balet z elementami tańca nowoczesnego

Grupa II

Agnieszka Skarbecka
504 464 515

 

Godz. 17:00 ÷ 19:00: Warsztaty tkaniny artystycznej (kilim, gobelin, kobierzec) 

Prowadząca - Karolina Janikowska;

tel.601 356 502

 

 

Godz. 19:00: Klub Dobrego Filmu (dwa razy w miesiącu) Sławomir Animucki; tel.515 229 660  

 

Sobota

Godz. 11:15 ÷ 12:30:Warsztaty fotograficzne-w plenerze;

Elizeusz Cieślik; tel.601 585 180       I grupa

Godz. 12:45 ÷ 14:00:Warsztaty fotograficzne-w plenerze;

Elizeusz Cieślik; tel.601 585 180       II grupa

Godz. 9:00 ÷ 11:00:

Kórnicka Orkiestra Dęta - zajęcia indywidualne gry na instrumentach;

Prowadzący -Marek Galubiński

 
  Koncerty, imprezy otwarte-okazjonalnie  Próby Stowarzyszenia Teatralnego Legion

 

Polityka prywatności

 • Tomek
 • Kategoria: Inne
 • Odsłony: 14779

1. Informacje ogólne.

1.    Operatorem Serwisu www.kornickiosrodekkultury.pl jest Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6; 62-035 Kórnik; woj. wielkopolskie, NIP: 7773039054
2.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a.    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c.    Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Ogicom Spider Sp. z o.o. S.K.A., funkcjonującego pod adresem www.ogicom.pl

2. Informacje w formularzach.

1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.    Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.    Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

1.    Serwis korzysta z plików cookies.
2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.    określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.    Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.    Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.    W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.    czas nadejścia zapytania,
b.    czas wysłania odpowiedzi,
c.    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.    informacje o przeglądarce użytkownika,
g.    Informacje o adresie IP.
3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.    Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

1.    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.    Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.    Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.    W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.    Internet Explorer
b.    Chrome
c.    Safari
d.    Firefox
e.    Opera
f.    Android
g.    Safari (iOS)
h.    Windows Phone
i.    Blackberry