Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin imprez

Zarządzenie Nr 

Dyrektora Kórnickiego Ośrodka Kultury  

z dnia 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu imprez organizowanych przez Kórnicki Ośrodek Kultury 

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2018, poz. 1983 ze zm.) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.U.UE.L.2016.119.1 ), zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Wprowadzam Regulamin imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Kórnicki Ośrodek Kultury  w brzemieniu stanowiącym załącznik  do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kórnicki Ośrodek Kultury (KOK) zwany dalej Organizatorem, uprzejmie informuje, że podczas wydarzeń, spotkań, warsztatów (kulturalnych, artystycznych, sportowych, rozrywkowych), itd. organizowanych lub współorganizowanych przez KOK mogą być wykonywane, a następnie upubliczniane zdjęcia, fotorelacje i filmy, (wizerunek, dźwięk)  co wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w tych wydarzeniach. 

 

Osoby biorące udział w wydarzeniu,( spotkaniu, warsztatach ) wyrażają zgodę na wykonywanie i upublicznianie ich wizerunków, głosu na zdjęciach, fotorelacjach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez KOK. 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych. 


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kórnicki Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora Sławomira Animuckiego, z siedzibą w Kórniku (62-035)  przy ul. Prowent 6, , z administratorem  można się skontaktować poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 

2Administrator –   wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email inspektorkornik@op.pl lub listownie  na adres siedziby Administratora. 

3.Administrtator informuje, że  Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, głosu utrwalonego w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego będą  przetwarzane:

a. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody poprzez uczestnictwo,  

b.  w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO,

c) każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, następujące uprawnienia: prawo dostępu , sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne, a udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Kórnicki Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora   mający siedzibę w Kórniku (62-035) przy ul. Prowent 6.  Z administratorem  można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl bądź w formie tradycyjnej na adres wskazany powyżej. 
 2. Administrator –   wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź w formie tradycyjnej na adres siedziby administratora.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą:
 • w celu możliwości wykonywania przez Kórnicki Ośrodek Kultury ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • a także w  związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe (w tym dane osób nad którymi Pani/Pani sprawuje prawną opiekę) mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: tj. służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny. 
 3. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres wynikający z Ustawy o archiwach państwowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie w przypadku przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków publicznych.
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim  Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.