Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w kórnickim ośrodku kultury w trakcie epidemii covid-19

Regulamin działalności Kórnickiego Ośrodka Kultury w czasie pandemii COVID-19 obowiązujący od 1 września 2020 r.

Wstęp:

Regulamin został opracowany na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników KOK oraz uczestników zajęć, na podstawie rekomendacji MKiDN w zakresie bezpiecznych warunków przywracania funkcjonowania tych instytucji.

Cel wdrażania rekomendacji:

Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością domów, centrów i ośrodków kultury.
Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników domów, centrów i ośrodków kultury oraz uczestników.

Regulamin prowadzenia działalności Kórnickiego Ośrodka Kultury:

 1. Koordynatorami działalności KOK w czasie pandemii są:
  • Dyrektor - Sławomir Animucki
  • Główna księgowa – Anna Andrzejewska
  • Starszy instruktor plastyki - Piotr Mastalerz
 2. Utrzymuje się częściowo prowadzenie działalności statutowej w sieci.
 3. Prowadzi się formy działalności KOK, nie wymagające bezpośrednich kontaktów z publicznością poprzez zajęcia, konkursy, wystawy on-line.
 4. Umożliwia się prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej KOK na otwartych przestrzeniach z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.
 5. Umożliwia się prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w budynku KOK gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2. Zgodnie z powyższym w KOK mogą być prowadzone zajęcia:
  • Sala kominkowa – 5 os. + prowadzący
  • Sala widowiskowa – 7 os. + prowadzący
  • Sala plastyczna – 2 os. + prowadzący
  • Sala instruktorów – 1 os. + prowadzący
 6. Umożliwia się prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 7. Zapewnia się w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń po każdych zajęciach.
 8. Umożliwia się organizację wydarzeń kulturalnych w zamkniętych pomieszczeniach KOK zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Regulamin zapewnienia przez KOK bezpieczeństwa pracownikom i uczestnikom zajęć :

 1. KOK informuje pracowników, a także uczestników zajęć o zakazie przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego.
 2. Dzieli realizowane przez instytucję zadania tak, aby ich część - niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.
 3. Organizuje stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 4. Organizuje tryb pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.
 5. KOK zapewnia pracownikom środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, preparaty do dezynfekcji rąk ), a uczestnikom (rękawice jednorazowe i preparaty do dezynfekcji rąk ).
 6. KOK zapewnienia, w miarę możliwości, wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 7. KOK ogranicza do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 8. KOK ogranicza korzystanie przez pracowników i współpracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
  • wprowadzenie różnych godzin przerw,
  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 9. KOK otacza szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażuje w bezpośredni kontakt z odbiorcą osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych. 
 10. Przydatne instrukcje:

Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie KOK:

 1. KOK umieszcza w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni itd.) informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w KOK.
 2. KOK zapewnia odbiorcom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
 3. Upublicznia się na stronach internetowych i kanałach społecznościowych KOK informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń KOK.
 4. Wywiesza się w pomieszczeniach instrukcje sanitarnohigieniczne, dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.
 5. KOK zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy.
 6. Ogranicza się liczebność odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów , w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego:
  • Sala kominkowa - 5 os. + prowadzący
  • Sala widowiskowa - 7 os. + prowadzący
  • Sala plastyczna – 2 os. + prowadzący
  • Sala instruktorów – 1 os. + prowadzący
 7. Zawiesza się korzystanie z pomieszczenia kuchennego do odwołania.
 8. Pracownicy i współpracownicy KOK dopilnowują, aby uczestnicy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
 9. Ogranicza się godziny otwarcia KOK.
 10. Ogranicza się możliwość korzystania z szatni.
 11. Ogranicza się liczbę osób przebywających w toaletach do jednej.
 12. Wyznacza się salę instruktorów jako pomieszczenie izolacji osoby z objawami chorobowymi wyposażoną w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.
 13. Umieszcza się na tablicy ogłoszeń numery telefonów do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu tel. 61 8544 800. 

Regulamin postępowania w KOK dla pracowników i współpracowników:

 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem i zdezynfekować dostępnym środkiem.
 2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, regularnie dezynfekować ręce podczas zajęć z uczestnikami warsztatów
 3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
 8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 9. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 10. Prowadzić listę obecności uczestników zajęć w KOK.
 11. Przed podjęciem pracy pracownik i współpracownik jest zobowiązany wypełnić oświadczenie pracownika/współpracownika KOK – Załącznik nr 3. 

Regulamin dla uczestników zajęć w KOK:

 1. W zajęciach KOK mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych (w tym kaszel i katar) po wypełnieniu i podpisaniu stosownego oświadczenia (zał. 1, zał. 2)
 2. Każde uczestnik przed wejściem do KOK będzie miał mierzoną temperaturę. Będzie ona mierzona również w ciągu dnia.
 3. Uczestnicy w wieku szkolnym mogą być przyprowadzane i odbierane jedynie przez osoby zdrowe przed wejściem do budynku KOK.
 4. W przestrzeni KOK konieczne jest używanie przez Uczestnika zajęć maseczki ochronnej oraz dezynfekcja rąk.
 5. Bezpośrednio po wejściu do placówki należy zdezynfekować ręce dostępnym płynem.
 6. Uczestnicy zajęć stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem , nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracają uwagę innym w tym zakresie.
 8. Uczestnik nie może wnosić do placówki niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Jeżeli istnieje z Państwa strony potrzeba dłuższej konsultacji/rozmowy, prosimy o sms na telefon pracowników KOK (61 8170 891, 515 229 660, 503016249 ). Oddzwonimy w chwili umożliwiającej rozmowę. 

Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji:

 1. W razie wystąpienia objawów infekcji koordynatorami działalności KOK w czasie pandemii są:
  • Dyrektor - Sławomir Animucki
  • Główna księgowa – Anna Andrzejewska
  • Starszy instruktor plastyki - Piotr Mastalerz
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. Uczestnik, u którego w trakcie pobytu w KOK stwierdzono objawy infekcji, w tym wzrost temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowany w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium. (Sala instruktorów).
 4. Gdy u uczestnika stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic lub uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z lekarzem i ustalenia z pewnością przyczyny jej wystąpienia. Uczestnik może wrócić na zajęcia w KOK pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.
 5. Prowadzący zawiadamia dyrektora/koordynatora o zaistniałej sytuacji. Jeśli uczestnik jest niepełnoletni rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez prowadzącego. Dyrektor/koordynator zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji w KOK.
 6. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza stanowisko pracy. Zostaje niezwłocznie odizolowany w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 7. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi/koordynatorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi. Dyrektor/koordynator zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji w KOK. 

Postanowienia końcowe:

Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów
O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i uczestników zajęć.
Procedury obowiązują do odwołania.

Załączniki:

Oświadczenie uczestnika (rodzica/opiekuna) zajęć w KOK
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pracownika/współpracownika KOK